Klauzula informacyjna przetwarzania danych RODO


Informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest KRISTAL Aniela Erber z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 37 , w Sompolnie 62-610
2. Celem zbierania danych jest oferowanie własnych usług lub świadczenie usług (dostawcy) i zawieranie umów w tym zakresie.
3. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (obecnie GIODO a po 25 maja 2018 Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania umowy. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe realizacja celu.
5. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
6. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.
7. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych,
- żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych,
- żądania od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych,
- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,
- przenoszenia Państwa danych osobowych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9. Państwa dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa w pkt. 2 powyżej.
10. Administrator dołoży wszelkich starań, aby środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych skutecznie chroniły przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
11. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od rozwiązania umowy z uwagi na brzmienie art.74 ust.2 pkt 4 Ustawy o rachunkowości, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wszelkie sprawy oraz decyzje związane z Państwa danymi osobowymi mogą Państwo zgłaszać na adres e-mail: biuro@kristal.net.pl

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies w celu umożliwienia logowania się do konta w Serwisie, monitorowania nawigacji użytkowników. Pliki cookies pozwalają ponadto użytkownikom na zachowanie
ich parametrów w Serwisie. Użytkownik może w dowolnym momencie zablokować zbieranie informacji tą metodą wyłączając opcję obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki. [zamknij]